Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize se vydává většinou pro použití v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. Potvrzení lze vydat fyzické osobě, které se matriční událost týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům. S ústní či písemnou žádostí o vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se obraťte na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Matriční úřad vede matriční knihy pro obec, v níž má sídlo, a dále pro obce patřící do jeho správního obvodu, vymezené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 207/2001 Sb., která provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Nevíte-li, který matriční úřad vede matriční knihu, do níž chcete nahlédnout, obraťte se na příslušný krajský úřad, případně kterýkoliv matriční úřad.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost;
  • písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení

Správní a jiné poplatky:

za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč v hotovosti

Vyřizuje

Winterová Vladislava
matrika
+420 544 121 122
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114