Zápis do zvláštní matriky

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen “zvláštní matrika”).
Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na:
– území cizího státu,
– zastupitelském úřadu ČR,
– lodi nebo v letadle mimo území ČR,
– místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, uzavřena před:
– kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR,
– kapitánem letadla registrovaného v ČR,
– velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí.

O zápis do zvláštní matriky může požádat:

 • v případě narození dítěte v cizině – rodič dítěte, který je státním občanem ČR,
 • v případě uzavření manželství v cizině – snoubenec, který je státním občanem ČR,
 • v případě úmrtí státního občana ČR v cizině – člen rodiny (manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, sourozenec), případně vypravovatel pohřbu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u

 • zastupitelského úřadu ČR nebo
 • kteréhokoli matričního úřadu.

Ve Slavkově u Brna lze požádat o zápis do zvláštní matriky na Městském úřadě Slavkov u Brna, Palackého náměstí 64, matrika.

 Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).

Formuláře:

 • formuláře jsou k dispozici u úřadů, u nichž se tato situace řeší.

Správní a jiné poplatky:

 • za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek neplatí,
 • za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 300 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30-60 dnů.

Vyřizuje

Winterová Vladislava
matrika
+420 544 121 122
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114