Příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.
Dřívějším příjmením se rozumí jen nejblíže předcházející příjmení, které měl manžel bezprostředně před vstupem do manželství.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad:
•  v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu,
•  u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.
Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti:
•  matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR,
•  Úřad městské části Praha 1, pokud není ani takový pobyt.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat svoji totožnost,
  • oddací list,
  • doklad o rozvodu manželství s doložkou právní moci.

 

Správní a jiné poplatky:

Poplatky se neplatí.

 

Pokud občan zmešká šestiměsíční lhůtu po právní moci rozsudku o rozvodu, pak může požádat o změnu příjmení (viz kapitola “Změna jména a příjmení”).

Správní poplatek je v tomto případě 300 Kč.

 

Lhůty pro vyřízení:

Změnu příjmení je třeba oznámit do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu.

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po přijetí dřívějšího příjmení je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

Vyřizuje

Winterová Vladislava
matrika
+420 544 121 122
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114