Přijímání prohlášení o volbě druhého jména

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR.

 

Podmínky a postup řešení:

Osoby narozené do 31. 12. 1949

V matričních knihách vedených do 31. 12. 1949 bylo možno zapsat více jmen. Pokud bylo zapsáno pouze jedno jméno, lze prohlášením zvolit druhé jméno. Pokud jsou v matriční knize zapsána dvě nebo více jmen a tato jsou uvedena i na rodném listu vydaném do 31. 12. 1949, platí v úředním styku pouze jméno uvedené na prvním místě nebo jméno jinak označené
za hlavní; občan může učinit prohlášení o volbě druhého jména, které však může být zvoleno pouze ze jmen již zapsaných v matriční knize. Užívání těchto dvou jmen bude prokazovat rodným listem vydaným po 1. 7. 2001. To znamená, že se automaticky neobnoví užívání dvou jmen zapsaných v matriční knize.

Křestní list se považuje za veřejnou listinu prokazující narození za předpokladu, že obsahuje údaje uváděné v době jeho vydání v rodném listu a byl vydán do 31. prosince 1949.

 

Osoby narozené od 1. 1. 1950 do 30. 6. 2001

V tomto období bylo možno zapsat do matriční knihy pouze jedno jméno. Prohlášením
je možno zvolit ke stávajícímu jménu jméno druhé (ne dvě nová jména). Za nezletilé činí prohlášení zákonní zástupci; u nezletilých starších 15 let je třeba jejich souhlasu – bez jejich souhlasu nemůže být druhé jméno zapsáno.

 

Osoby narozené od 1. 7. 2001

Po tomto datu je možno zapsat do matriční knihy dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem. Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

Občan je oprávněn, ale i povinen užívat jméno, popřípadě jména, a příjmení, kterými
je zapsán v matriční knize. Je tedy povinen požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního pasu atd., na němž budou uvedena obě jména.

Podrobné informace občanům poskytne kterýkoli matriční úřad.

 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

  • na matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana,
  • na matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména
    se prohlášení týká,
  • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká,
  • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce,
  • jméno, popřípadě jména, která si zvolí,
  • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní,
  • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

K prohlášení se připojí rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká.

Vyřizuje

Winterová Vladislava
matrika
+420 544 121 122
Elznerová Lenka
matrika
+420 544 121 114