Evidence zemědělského podnikatele

Jak začít:

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Výjimkou z této povinnosti jsou fyzické osoby provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, a dále osoby poskytující práce, výkony nebo služby související výhradně se zemědělskou výrobou a při které využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě, pokud poskytují dočasně nebo příležitostně služby podle Smlouvy o fungování EU

Jaké doklady s sebou:

Platný OP.

Správní poplatky:

zápis zemědělského podnikatele do evidence – 1000 Kč

změna zápisu zemědělského podnikatele do evidence – 500 Kč

změna zápisu identifikačních údajů v evidenci – 100 Kč

Postup vyřízení:

Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky:

-plná svéprávnost fyzické osoby

-trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu EU

-prokázání základní znalosti českého jazyka, nejde-li o občana ČR nebo občana členského státu EU.

Lhůty:

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem, obecní úřad jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.    Změny do evidence je podnikatel povinen oznamovat do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo, pokud nejde o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Změny zapíše obecní úřad s rozšířenou působností do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence. Přerušení provozování zemědělské výrovy na dobu delší než 6 měsíců je podnikatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu, stejně tak oznamuje předem písemně pokračování v provozování zemědělské výroby.

 

Informační systém Evidence zemědělského podnikatele

Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Přiložené formuláře – zdroj

Vyřizuje

Pitáková Taťána
registr živností a zemědělců
+420 544 121 146