Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Položka 24

a Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000 Kč
b Další ohlášení živnosti 500 Kč
c Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000 Kč
d Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
e Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
f Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
g Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
h Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku 20 Kč
i Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli 5 Kč
j Přijetí podání na kontaktním místě veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona 50 Kč

Předmětem poplatku není

  1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
  2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
  3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
  4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

  1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
  2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
  3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
  4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

Položka 2

b ahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku 20 Kč (za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží)

Položka 3

a Vydání výpisu z evidence zemědělského podnikatele 15 Kč za první stránku
    5 Kč za každou další i započatou stránku

Položka 6

a Zápis zemědělského podnikatele do evidence  1 000 Kč
b Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci    500 Kč
c Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100 Kč

Předmětem poplatku není
Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.