Oznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů

Oznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů  stanovených pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi (§§ 49 a 56  z.č. 455/1991 Sb.)

Jak začít:

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je podnikatel státním občanem České republiky,  anebo v informačním systému cizinců, pokud je podnikatel cizincem.  Podnikatel může tyto změny oznámit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky.

Jaké doklady s sebou:

Doklady prokazující věrohodnost oznamovaných změn

Správní poplatky:  

změna rozhodnutí o udělení koncese – 500,- Kč

vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – 500,- Kč

vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny – 100,- Kč

Postup vyřízení:

Na základě oznámení živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu. Není-li oznámená změna  doložena potřebnými doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů a k tomu stanoví lhůtu nejméně 15 dní, přičemž zápis do živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede.

Lhůty:

do 5 pracovních dnů ode dne oznámení změny

Vyřizuje

Pitáková Taťána
registr živností a zemědělců
+420 544 121 146
Bc. Lebeda Karel
kontrolor živností
+420 544 121 144