Živnostenská kontrola, podání podnětů a oznámení na činnost podnikatelů

Obecní živnostenské úřady provádějí živnostenskou kontrolu podle živnostenského zákona a dále realizují výkon státního dozoru nad dodržováním povinností, vyplývajících pro podnikatele ze zvláštních právních předpisů. Kontrolovanými subjekty  podléhajícími režimu živnostenského zákona jsou:

 • podnikatelé ve smyslu § 5 ŽZ (tj. fyzické a právnické osoby provozující živnost na základě ohlášení živnosti, resp. na základě vzniku živnostenského oprávnění v režimu živnostenského zákona),
 • všechny osoby (fyzické, právnické) provozující činnost naplňující pojmové znaky živnosti (§ 2 ŽZ) bez živnostenského oprávnění (tj. v případech neoprávněného podnikání),
 • osoby poskytující služby podle § 69a živnostenského zákona (na uvedené subjekty se vztahuje kontrolní pravomoc živnostenských úřadů pouze v omezeném rozsahu).

Živnostenskou kontrolu provádějí živnostenské úřady bez podnětu a oznámení jako součást náplně činnosti stanovené zákonem, anebo na základě podnětu a oznámení na činnost podnikatelů. Při výkonu kontroly postupují podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Některé zvláštní předpisy v přímé dozorové kompetenci OŽÚ

 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě

Vyřizuje

Bc. Lebeda Karel
kontrolor živností
+420 544 121 144