Přerušení živnosti nebo pokračování

Přerušení provozování živnosti nebo pokračování v provozování živnosti před uplynutím lhůty, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno (§ 31 odst. 11-13  z.č.455/1991 Sb.)

Jak začít:

Podnikatel oznámí kterémukoliv živnostenskému úřadu v ČR přerušení provozování živnosti na dobu určitou, kterou si sám stanoví . Podnikatel je povinen předem písemně oznámit kterémukoliv živnostenskému úřadu v ČR pokračování v provozování živnosti.

Jaké doklady s sebou:

občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost podnikatele

Správní poplatky:  

bez poplatku

Postup vyřízení:

Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Na základě oznámení živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

Lhůty:

do 5 pracovních dnů od oznámení

Vyřizuje

Pitáková Taťána
registr živností a zemědělců
+420 544 121 146
Bc. Lebeda Karel
kontrolor živností
+420 544 121 144