Výpis nebo sestava ze živnostenského rejstříku nebo nahlédnutí do něj

Jak začít

Na požádání  živnostenský úřad ze živnostenského  rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě:

  • výpis podnikateli,
  • úplný výpis obsahující všechny údaje kromě rodných čísel a údajů o sankčních opatřeních uložených podnikateli,
  • částečný výpis, který obsahuje požadované údaje,
  • potvrzení o určitém zápisu nebo o jeho neexistenci v živnostenském rejstříku

Výpis ze ŽR se vždy týká pouze údajů o jedné osobě.

Na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydá z veřejné části živnostenského rejstříku v listinné nebo elektronické podobě:

  • sestavu údajů o více osobách, jejímž obsahem mohou být pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a to jméno a příjmení nebo obchodní firma, popřípadě název, adresa sídla a IČO; na vyžádání pak i předmět podnikání a umístění provozovny.

Žádost o vydání sestavy lze podat pouze u místně příslušného živnostenského úřadu.

Poskytnutou sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě!

Jaké doklady s sebou:

občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost podnikatele

Správní poplatky:

Výpis ze ŽR: 20 Kč za každou započatou stranu výpisu

Nahlédnutí do ŽR: 20 Kč za nahlédnutí do živnostenského rejstříku (za každý subjekt)

Sestava ze ŽR: 5 Kč za údaje o jednom podnikateli

Postup vyřízení

Živnostenský rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem.  Právo na výpis nebo sestavu ze živnostenského rejstříku, případně nahlížet do živnostenského rejstříku, pořizovat si výpisy má každý, kdo o to požádá.

Formuláře žádostí o výpis nebo sestavu – viz. „Potřebné formuláře dle živnostenského zákona“

Lhůty

Výpis ze ŽR zpravidla na počkání

Sestava ze ŽR do 30 dnů, zvlášť rozsáhlá sestava do 60 dnů

Vyřizuje

Pitáková Taťána
registr živností a zemědělců
+420 544 121 146
Bc. Lebeda Karel
kontrolor živností
+420 544 121 144