Vznik živnostenského oprávnění

Jak začít:

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat živnost, je povinna to ohlásit (u koncesované živnosti požádat o vydání koncese) u kteréhokoliv živnostenského úřadu v České republice. Toto platí i pro oznamování veškerých změn a doplnění ohlášení nebo žádosti, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti nebo zrušení živnostenského oprávnění na žádost.

Ohlášení živnosti, žádost o koncesi nebo oznamování dalších skutečností je přijímáno na živnostenském úřadě v elektronické podobě výhradně na tiskopise vydávaném Ministerstvem průmyslu a obchodu – na jednotném registračním formuláři.

Výpis z evidence Rejstříku trestů je živnostenský úřad oprávněn si vyžádat elektronickou cestou (tzn. že ohlašovatel/žadatel ho již nepřipojuje k ohlášení či k žádosti).

Jaké doklady s sebou:

Doklady potřebné k ohlášení živnosti či koncese (§§ 46 a 50 z.č. 455/1991 Sb.)

Fyzická osoba připojí k ohlášení spolu s průkazem totožnosti:

 1. je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje živnostenský úřad stejně jako u občana ČR. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce; tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
 2. je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v bodu 1, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 3. je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle bodu 1; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 4. doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
 5. je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 5 živnostenského zákona; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá občan členského státu Evropské unie,
 6. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístil na území České republiky organizační složku podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 7. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
 8. doklad o zaplacení správního poplatku.

Právnická osoba připojí k ohlášení spolu s dokladem totožnosti jednatele nebo osoby jednající za podnikatele:

 1. je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona
 2. je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než státu uvedeného v bodě1), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný tímto státem prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5  živnostenského zákona., nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5  živnostenského zákona,
 3. Je-li odpovědný zástupce občanem členského státu Evropské unie, doklady jako u fyzické osoby podle  bodu 1; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
 4. doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
 5. doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,
 6. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 7. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 8. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 9. doklad o zaplacení správního poplatku.

Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu (§ 12).

Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu, v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu.

Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.

Poplatky:

ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání – 1000,- Kč

další ohlášení živnosti – 500,- Kč

přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání – 1000,- Kč

přijetí další žádosti o koncesi – 500,- Kč

Postup vyřízení:

Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku  a vydá podnikateli výpis. Proces žádosti o koncesi je správním řízením a řídí se příslušnými ustanoveními správního řádu. Je-li k provozování živnosti koncesované nutný souhlas nebo vyjádření orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi nebo, pokud je třeba, žádost o schválení odpovědného zástupce k zaujetí stanoviska. Tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti a jeho stanoviskem je živnostenský úřad vázán

Lhůty:

Zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení, u koncese lhůty podle správního řádu.

Vyřizuje

Pitáková Taťána
registr živností a zemědělců
+420 544 121 146
Bc. Lebeda Karel
kontrolor živností
+420 544 121 144