Odbor kancelář tajemníka a živnostenský úřad

zabezpečuje zejména následující činnosti:

 • spolupracuje při přípravě zasedání zastupitelstva a schůzí rady, především při kompletaci a rozesílání podkladů pro tato jednání;
 • zajišťuje zřízení a činnost pracoviště krizového řízení, které zabezpečuje plnění úkolů OÚ a OÚ ORP podle krizového zákona, dále podle zákona o IZS, agendy civilní ochrany, na úseku obrany státu, zajišťuje plnění povinností obce podle zákona o utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti, vede agendu hospodářských opatření pro krizové stavy;
 • administrativně zajišťuje činnost organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů,
 • zajišťuje správu počítačové sítě, informačních systémů města, technicky zajišťuje propojení s ostatními informačními systémy veřejné správy (dopravní agendy, datové schránky, základní registry, apod.), zajišťuje agendu kybernetické bezpečnosti;
 • zajišťuje komplexní mzdovou a personální agendu (např. i evidenci razítek, vystavování a evidenci průkazek, evidenci školení, zajištění praxe studentů, evidenci publikací a tiskovin, spolupráci s kronikářem, atd.);
 • zajišťuje sekretariát tajemníka;
 • zabezpečuje agendu veřejných sbírek;
 • poskytuje právní služby starostovi města, místostarostovi, tajemníkovi, zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, členům městského zastupitelstva a ředitelům příspěvkových organizací města v oblasti jejich funkčního a pracovního působení na úseku samostatné i přenesené působnosti města, formou konzultační činnosti, přípravy, aprobování, sepisování písemností právního charakteru;
 • zajišťuje revizi, přípravu a evidenci obecně závazných vyhlášek a nařízení města;
 • v souladu s jednacími řády zastupitelstva a rady a podle pokynů starosty nebo tajemníka úřadu předkládá, zpracovává nebo zajišťuje zpracování materiálů na jednání orgánů města;
 • připravuje návrhy vnitřních předpisů města v oblasti svojí věcné působnosti;
 • spolupracuje s ostatními odbory v rámci výkonu vlastní i jejich působnosti, zejména při kontrole a vymáhání dodržování smluvních podmínek; zajišťuje zastupování města v soudních řízeních;
 • v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem zajišťuje vymáhání pohledávek;
 • vede evidenci válečných hrobů;
 • technicky i organizačně zabezpečuje režim elektronické úřední desky a elektronické podatelny;
 • vede evidenci smluv a zajišťuje jejich zveřejnění v registru smluv
 • vede pro radu města personální agendu ředitelů neškolských příspěvkových organizací zřizovaných městem;
 • vede agendu soudců přísedících;
 • zabezpečuje výkon působnosti vyvlastňovacího úřadu;
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy;
 • metodicky zajišťuje realizaci nástrojů zvyšování kvality ve veřejné správě pro úřad (např. benchmarking, Dobrý úřad);
 • technicky zajišťuje provoz webových stránek města;
 • vede agendu ztráty a nálezy;
 • objednává, eviduje a vydává kancelářské a hygienické potřeby;
 • provádí legalizaci a vidimaci;
 • zajišťuje vyvěšení statní vlajky na budovách úřadu při státních svátcích
 • zajišťuje činnost podatelny, doručování pošty;
 • zabezpečuje správu fyzické úřední desky;
 • přijímá žádosti o výpis z rejstříku trestů, výpisy z Czech Pointu;
 • zajišťuje evidenci, provoz, údržbu, opravy, pojištění a hospodárné využití služebních vozidel;
 • eviduje služební cesty a spotřebu PHM;
 • vede evidenci stížností;
 • metodické vedení spisové služby (včetně systému Vera) a skartačního řízení;
 • vede evidenci poskytnutých informací dle zákona č. 106/99 Sb., včetně zpracování výroční zprávy;
 • zajišťuje plnění povinností města podle GDPR;
 • zastřešuje a řídí organizaci voleb a místního referenda, včetně metodické pomoci obcím správního obvodu, zajišťuje školení okrskových volebních komisí, kontrolu v průběhu hlasování a sčítání hlasů atd.;
 • eviduje čerpání sociálního fondu;
 • eviduje náklady za hovorné, evidence služebních mobilních telefonů;
 • plní funkci zapisujícího orgánu a poskytuje součinnost veřejným funkcionářům dle zákona o střetu zájmů.
Mgr. Fiala Bohuslav tajemník úřadu +420 544 121 101 Více informací
Schwecová Marie personalistka, mzdová účetní +420 544 121 130 Více informací
Massow Munir sekretariát tajemníka +420 544 121 119 Více informací
Mgr. Pospíchalová Petra Nedvědová vedoucí odboru, právnička města +420 544 121 160 Více informací
Němcová Renata podatelna, Czechpoint +420 544 121 180 Více informací
Pitáková Taťána registr živností a zemědělců +420 544 121 146 Více informací
Bc. Lovasová Lucie doručovatelka Více informací
Pavlík Zdeněk správce sítě +420 544 121 125 Více informací
Ing. Macháčková Barbara krizové řízení, spisová služba +420 544 121 129 Více informací
Bc. Lebeda Karel kontrolor živností +420 544 121 144 Více informací
Maša Stanislav správce sítě - informatik +420 544 121 185 Více informací
Vozdecká Lucie podatelna, czechpoint +420 544 121 111 Více informací
Mgr. Salačová Magdaléna právnička města +420 544 121 102 Více informací
Kancelář: Budova pošty

Palackého náměstí 260
684 01 Slavkov u Brna
Bodova pošty, pravá část, roh Palackého nám. – Husova

Palackého náměstí 260
684 01 Slavkov u Brna
Bodova pošty, pravá část, roh Palackého nám. – Husova

Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý
Středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek
Pátek