Odbor správy majetku, investic a rozvoje

Odbor správy majetku, investic a rozvoje zabezpečuje zejména následující činnosti a agendy:
 
 • veškerou investiční a neinvestiční výstavbu města;
 • výkon technického dozoru investora u zakázek města;
 • zadávání veřejných zakázek města;
 • žádosti a vyúčtování dotací pro jednotlivé dotační fondy v rámci stavební investiční činnosti,
  tuto činnost zajišťuje i pro všechny příspěvkové organizace města a ostatní odbory MěÚ,
  přičemž jim poskytuje rovněž technický servis při přípravě a realizaci oprav spravovaného
  majetku;
 • zajišťuje dotační monitoring pro město a zřizované příspěvkové organizace a organizační
  složky;
 • zajišťuje ve spolupráci s věcně příslušnými odbory přípravu projektů a žádostí o dotace;
 • koordinuje a eviduje žádosti o dotace;
 • zajišťuje administraci projektů a zajišťuje plnění povinností města z poskytnutých dotací;
 • zajišťuje provoz systému PinCity;
 • zastupuje město jako účastníka a stavebníka při všech územních a stavebních řízeních a dále
  jako žadatele při zajištění dokladů a stanovisek nutných pro zajištění jednotlivého záměru
  výstavby;
 • zajišťuje zpracování, aktualizaci a koordinaci realizace rozvojových dokumentů města (zejména
  strategický plán rozvoje města, akční plán, popř. dílčí rozvojové koncepce, není-li jejich
  zajištění uloženo věcně příslušnému odboru apod.) a na svém úseku činnosti zajišťuje jejich
  realizaci;
 • provádí výkon práv a povinností vlastníka komunikací s výjimkou těch, která jsou svěřena
  jinému subjektu jako správci (např. Technické služby města Slavkov u Brna), povoluje a
  eviduje zvláštní užívání veřejných prostranství, vybírá poplatky za zvláštní užívání veřejného
  prostranství dle vyhlášky města o místních poplatcích, stanoví podmínky pro UVP;
 • hospodaří s pozemkovým fondem města, zejm. zajišťuje jeho nájmy, směny, pachty, výpůjčky,
  prodeje a výkupy pozemků a zřizování věcných břemen, jedná se subjekty, které s městem
  vstupují do právních vztahů ohledně majetku města, a to s výjimkou pozemků, ke kterým toto
  nakládání zajišťuje odbor správy budov a tepelného hospodářství;
 • zajišťují majetkoprávní vztahy při budování a nabývání nemovitého majetku a veřejné
  infrastruktury;
 • připravuje pro orgány města podklady pro nakládání s majetkem města;
 • zajišťuje evidenci a inventarizaci nemovitého a movitého majetku města a evidenci majetku
  svěřeného příspěvkovým organizacím, provádí kontrolní činnost stavu pozemků v majetku
  města; ve spolupráci s finančním odborem vytváří vnitřní směrnice související s evidencí,
  oceňováním a inventarizací majetku a metodicky řídí činnosti související s evidencí majetku.
  Zabezpečuje po stránce organizační a technické inventarizaci majetku města, podrobnosti
  upravuje vnitřní předpis;
 • předkládá orgánům města ke schválení názvy ulic;
 • podává příslušnému silničnímu správnímu úřadu návrhy na stanovení dopravního značení ve
  městě, zajišťuje k těmto návrhům projektovou dokumentaci;
 • zajišťuje koncepci dopravy ve městě;
 • zajišťuje investorskou a inženýrskou činnost a výkon technického dozoru investora na
  stavebních akcích týkajících se majetku města
 • provádí legalizaci a vidimaci pro potřeby odboru;
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy;
 • pro ostatní odbory a PO zajišťuje grafické návrhy dopravního značení (návrhy uzavírek) a
  mapové podklady dle jejich požadavků;
 • zajišťuje instalaci schváleného dopravního značení;
 • administrativně zajišťuje činnost komise pro rozvoj města;
 • v rozsahu pověření radou města uzavírá nájemní smlouvy na umístění reklamních poutačů a
  pachtovní smlouvy;
 • řeší nejasné majetkoprávní vztahy města ve vztahu ke katastru nemovitostí;
 • vede evidence přípojek a poskytuje vyjádření a stanovení podmínek pro jejich provedení;
 • zajišťuje pojištění města a jeho majetku.
 

Služby odboru (Potřebuji vyřídit)

Ing. Lokaj Petr vedoucí odboru +420 544 121 106 Více informací
Ing. Kašpar Dalibor investiční technik + 420 544 121 166 Více informací
Ing. Janek Petr investiční technik +420 544 121 158 Více informací
Mgr. Vrtíková Monika evidence majetku +420 544 121 165 Více informací
Bobová Hana správa majetku +420 544 121 127 Více informací
Ing. Mackrlová Jana projekty, dotace, správa majetku +420 544 121 120 Více informací
Kancelář: Radnice vnitroblok vlevo

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna
Průjezdem do vnitrobloku – první dveře VLEVO

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna
Průjezdem do vnitrobloku – první dveře VLEVO

Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý
Středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek
Pátek