Tajemník úřadu

Mgr. Bohuslav Fiala

tajemník úřadu

  • podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu;
  • podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti obce, přičemž zavazovat obec může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města;
  • vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů a vyjadřuje je v jejich náplních práce; do doby jmenování vedoucího odboru je zmocněn pověřit některého z pracovníků odboru řízením odboru;
  • schvaluje návrhy vedoucích odborů na poskytnutí odměn jim podřízeným pracovníkům úřadu;
  • plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady;
  • navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, zpracovává a stanovuje organizační strukturu úřadu a jednotlivých odborů; o jejich změnách informuje radu;
  • rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory a zajišťuje koordinaci činnosti odborů;
  • v době své nepřítomnosti stanovuje svým zastupováním určeného vedoucího odboru;
  • vydává vnitřní předpisy a interní opatření k zajištění chodu úřadu;
  • je oprávněn účastnit se pracovních porad odborů;
+420 544 121 101
Kancelář: Radnice hlavní budova

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Úřední hodiny
Pondělí 8:00–11:30 12:30–17:00
Úterý 8:00–11:30 12:30–17:00
Středa 8:00–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek 8:00–11:30 12:30–17:00
Pátek 8:00–11:30 12:30–17:00