Odbor finanční

Odbor finanční zabezpečuje zejména následující činnosti:

 • sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a optimalizuje využití bankovních služeb
  pro potřeby města, vyhodnocuje stav volných finančních prostředků města a předkládá orgánům
  města návrhy na jejich optimální využití
 • Zpracovává finanční podklady a analýzy pro financování investičních i neinvestičních akcí
  města.
 • na úseku finanční účtárny vede účetnictví města včetně účetnictví vedlejší hospodářské činnosti
  (VHČ)
 • na úseku pokladny úřadu zajišťuje hotovostní příjmy a výdaje města
 • na úseku rozpočtu města zpracovává návrh rozpočtu města a návrh závěrečného účtu města,
  zpracovává rozbory hospodaření města a jeho organizací; zpracovává rozpočtový výhled města
 • na podnět jednotlivých správců rozpočtu zpracovává návrhy na změny schváleného rozpočtu
  (rozpočtová opatření) a předkládá je orgánům města
 • zpracovává návrh plánu VHČ a návrh na rozdělení zisku, přitom spolupracuje s odborem
  bytového a tepelného hospodářství
 • zajišťuje aktualizaci ekonomické části listů budov vedených odborem správy budov a tepelného
  hospodářství (zejm. roční výnos, roční výdaje, roční zisk/ztráta, účetní hodnota, odhad reálné
  hodnoty, roční účetní odpis)
 • zabezpečuje zpracování a podání daňových přiznání a úhradu daní (pokud není tato činnost pro
  konkrétní daň svěřena jinému odboru), zajišťuje finanční vztahy se státem a krajem;
 • zajišťuje provádění dokladových inventur a porovnávání inventurních soupisů s účetním
  stavem
 • zajišťuje výkon státní správy podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, (např.
  vydávání povolení k provozu výherních hracích přístrojů a rovněž loterií a tombol)
 • zajišťuje výkon samosprávy a státní správy na úseku školství v rozsahu příslušných právních
  předpisů; vede personální agendu ředitelů škol a školských zařízení; vede agendu školských rad
 • spolupracuje se školskými zařízeními v samostatné působnosti, spolupracuje při řešení jejich
  úkolů ve městě
 • rozhoduje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona o rozpočtových
  pravidlech územních rozpočtů
 • vede evidenci příjmů a čerpání dotací získaných tuzemskými poskytovateli (ministerstva, kraj,
  úřad práce, granty firem), i dotací z fondů EU
 • provádí závěrečné finanční vypořádání dotací dle požadovaných termínů
 • zpracovává podklady pro sestavení státního závěrečného účtu
 • vede agendu místních poplatků vybíraných na základě OZV, pokud není některý z nich
  výslovně svěřen jinému odboru
 • vede evidenci pohledávek města, zajišťuje, koordinuje a kontroluje nakládání s nimi

Pokladna pro veřejnost

 • úhrada poplatků za komunální odpad
 • úhrada poplatku ze psa a další poplatky
Bc. Vránová Klára vedoucí odboru +420 544 121 116 Více informací
Škrabalová Bronislava účetní + 420 544 121 131 Více informací
Jílková Marie účetní +420 544 121 118 Více informací
Krchňavá Romana školství +420 544 121 115 Více informací
Mgr. Majárková Vendula účetní +420 544 121 121 Více informací
Bc. Cenková Jarmila pokladní, správa místních poplatků +420 544 121 117 Více informací
Kancelář: Radnice vnitroblok vpravo

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna
Průjezdem do vnitrobloku – první dveře VPRAVO

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna
Průjezdem do vnitrobloku – první dveře VPRAVO

Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý
Středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek
Pátek