Odbor sociálních věcí

Sociální služby zapojené do komunitního plánu města (KPSS) Slavkov u Brna

Odbor sociálních věcí zajišťuje zejména následující činnosti a agendy:

 • vykonává státní správu na úseku sociálně právní ochrany dětí; 
 • vede agendu náhradní rodinné péče a sleduje její výkon;
 • vede agendu ústavní a ochranné výchovy dětí a mladistvých;
 • v souladu s § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, podává soudu
  návrh na vydání předběžného opatření;
 • zajišťuje činnost kurátora pro děti a mladistvé;
 • zajišťuje činnost komise pro sociálně právní ochranu dětí, je-li zřízena;
 • pořádá výchovně rekreační tábory v souladu s § 43 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
  ochraně dětí;
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku sociálních věcí;
 • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování,
 • zpracovává komunitní plán a sleduje jeho plnění;
 • spolupracuje s KÚ JMK při přípravě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JMK;
 • podporuje metodicky sociální práci v obci a sociální či související služby;
 • vytváří koncepci a realizuje pro rodinnou politiku obce;
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi;
 • sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci;
 • realizuje protidrogovou politiku v obci;
 • zajišťuje činnost kurátora pro dospělé;
 • zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti, koordinuje prevenci
  kriminality a sociálně negativní chování v obci;
 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří;
 • zabývá se problematikou národnostních menšin, etnik a multikulturalismu;
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí;
 • zajišťuje zapůjčení speciálních rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se
  zdravotním postižením;
 • zajišťuje sociální poradenství a aktivizační služby pro cílové skupiny: zdravotně postižení,
  senioři, rodiny s dětmi, cizinci a osoby v hmotné nouzi;
 • na dožádání provádí v terénu šetření různých aspektů životních situací klientů
 • na vyžádání podává zprávy státním orgánům a exekutorským úřadům
 • vykonává funkci opatrovníka osob, u kterých je město určeno opatrovníkem
 • zpracovává agendu týkající se dotací na humanitární účely
 • vede evidenci a vydává tiskopisy na omamné látky lékařům spádového území
 • uzavírá smlouvy o poskytování sociálních služeb za osoby, které nejsou schopny samy jednat
  (dle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006Sb.);
 • vede správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce pro účely důchodových dávek a sleduje
  průběh jeho výkonu;
 • zajišťuje sociální pohřby pro české občany a ve spolupráci s odborem vnitřních věcí pro cizí
  státní příslušníky;
 • provádí legalizaci a vidimaci pro potřeby odboru;
 • rozhoduje o vydání souhlasu obce podle § 33 odst. 6 z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
  nouzi, ve znění pozdějších předpisů;
 • podává žádosti k MPSV o dotaci na činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí a sociální
  práce;
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče.
Mgr. Sommerová Margita DiS. vedoucí odboru + 420 544 121 150 Více informací
Bc. Karlíková Miroslava sociálně – právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče OSPOD +420 544 121 156 Více informací
Mgr. Mrázová Denisa kurátorka pro děti a mládež, náhradní rodinná péče OSPOD +420 544 121 151 Více informací
Mgr. Zouharová Kristýna DiS. sociálně – právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče OSPOD +420 544 121 153 Více informací
PhDr. Pavezková Hana DiS. sociální péče, kurátorka pro dospělé +420 544 121 149 Více informací
Mgr. Brablcová Martina sociálně – právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče OSPOD +420 544 121 152 Více informací
Horňáková Lucie DiS. sociální péče, koordinátorka KPSS +420 544 121 105 Více informací
Kancelář: Radnice hlavní budova

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna

Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý
Středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek
Pátek