Oddělení dopravně správních agend

Oddělení dopravně správních agend zajišťuje následující činnosti a agendy:

 • vykonává funkci dopravního úřadu pro taxislužbu;
 • vykonává státní odborný dozor v rozsahu vymezeném zákonem;
 • rozhoduje o udělení (odnětí) osvědčení k provozování stanic měření emisí a provádí jejich
  kontrolu;
 • vyjadřuje se k návrhům města na změny dopravního značení, zajišťuje stanoviska dotčeného
  orgánu (PČR);
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích;
 • vykonává státní správu na úseku provozu na pozemních komunikacích, zejména řeší přestupky
  podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
  předpisů, podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
  provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
  vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění a podle zákona 13/1997 Sb., o pozemních
  komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
  v platném znění; vede evidenci a statistiku související s přestupky fyzických osob, přestupky
  právnických a podnikajících fyzických osob;
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku dopravně správních agend v oblasti schvalování
  technické způsobilosti vozidel, jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla a
  jednotlivě dovezeného silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích podle
  správního řádu;
 • vede registr silničních vozidel, jejich vlastníků a provozovatelů; rozhoduje o zápisu silničního
  vozidla do registru vozidel, provádí zápis změn, přiděluje registrační značky silničním
  motorovým vozidlům; vydává osvědčení o registraci vozidel a technické průkazy vozidel;
 • rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu, zapisuje zánik silničního vozidla;
 • vede registr řidičů; vykonává výkon státní správy a státního odborného dozoru ve věcech
  získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu
  vymezeném zákonem;
 • vydává (odnímá) registrace k provozování autoškoly, schvaluje výcviková vozidla a vyřazuje
  vozidla z výcviku;
 • vede evidenci žadatelů o výuku nebo výcvik k získání řidičského oprávnění, zajišťuje zkoušky
  žadatelů o řidičská oprávnění;
 • uděluje a rozšiřuje řidičská oprávnění, provádí podmíněné omezení a pozastavení řidičského
  oprávnění, nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti a přezkoumání odborné způsobilosti;
  vede evidenci o zadržených a odebraných řidičských průkazech;
 • provádí výměny řidičských průkazů vydaných cizím státem za řidičský průkaz ČR;
 • vede evidenci přestupků na evidenční kartě řidiče, zaznamenává bodové hodnocení přestupků;
 • vede správní řízení ve věci dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů;
 • vydává rozhodnutí o zadržení řidičského oprávnění do doby pravomocného rozhodnutí o
  přečinu;
 • vede agendu digitálních karet do tachografu;
 • vede agendu vydávání průkazů profesní způsobilosti řidiče;
 • vydává ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy v souvislosti s činností odboru;
 • provádí výběr správních poplatků vyměřovaných odborem a vede jejich evidenci;
 • provádí legalizaci a vidimaci pro potřeby odboru (oddělení);
 • vydává parkovací karty včetně jejich evidence;
 • vede za město agendu BESIP.
Mgr. Krátká Jana přestupky, radar +420 544121176 Více informací
Mgr. Štětina Libor zkušební komisař +420 734 863 259 Více informací
Spáčil Robert registr vozidel +420 544 121 181 Více informací
Šemorová Markéta administrativa, radar +420 544 121 178 Více informací
Chrudimská Eliška administrativa, radar +420 544 121 178 Více informací
Mgr. Bechová Eva registr vozidel +420 544 121 136 Více informací
Bc. Jurajdová Eva přestupky, radar +420 544 121 155 Více informací
Mgr. Lotreková Ilona přestupky, radar +420 544 121 137 Více informací
Mgr. et Mgr. Habrda Jan registr vozidel +420 544 121 134 Více informací
Švestka Jan DiS zkušební komisař +420 731 206 993 Více informací
Bc. Eliášová Jana DiS. administrativa, radar +420 544 121 170 Více informací
Mgr. Lotrek Jaroslav přestupky, radar +420 544 121 167 Více informací
Kučerová Jaroslava evidence řidičů + 420 544 121 133 Více informací
Rusňáková Jitka přestupky, radar +420 544 121 179 Více informací
Mgr. Doleželová Ludmila přestupky +420 544 121 103 Více informací
Kancelář: Budova pošty

Palackého náměstí 260
684 01 Slavkov u Brna
Bodova pošty, pravá část, roh Palackého nám. – Husova

Palackého náměstí 260
684 01 Slavkov u Brna
Bodova pošty, pravá část, roh Palackého nám. – Husova

Úřední hodiny
Pondělí 7:30–11:30 12:30–17:00
Úterý
Středa 7:30–11:30 12:30–17:00
Čtvrtek
Pátek