Informace pro zastupitele

1/ Základní obecně závazné právní předpisy:

1/ Základní obecně závazné právní předpisy:

Postavení a působnost Městského úřadu Slavkov u Brna s rozšířenou působností (dále jen MěÚ) upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen jako zákon o obcích, a pokud jde o působnost, též zvláštní zákony. V oblasti samostatné působnosti MěÚ plní úkoly uložené radou města a zastupitelstvem města. V oblasti přenesené působnosti vykonává MěÚ přenesenou působnost pro město Slavkov u Brna a dalších 17 obcí v rozsahu stanoveném v § 61 a násl. zákona o obcích, s výjimkou věcí, které patří do působnosti rady města, komise, nebo zvlášt

ního orgánu.

(Některé z nejdůležitějších předpisů jsou v tomto materiálu přístupné v plném znění, jinak je jakýkoli právní předpis k dispozici na MěÚ.)


Seznam nejdůležitějších obecně závazných právních předpisů, podle nichž MěÚ úřad jedná a rozhoduje:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád     
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 133/2000 Sb.,  zákon o evidenci obyvatel
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování
Zákon č. 84/1990 Sb.,  o právu shromažďovacím
Zákon č. 186/2016 Sb.,  o hazardních hrách
Zákon č. 117/2001 Sb., zákon o veřejných sbírkách
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon o státním rozpočtu ČR – vydaný vždy na příslušný kalendářní rok
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon
Zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Zákon č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na užívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stav. řádu
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o přijetí Úmluvy o právech dítěte
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 218/2003 Sb., zákon o  soudnictví ve věcech mládeže
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
Zákon č. 18/2004 Sb., zákon o uznávání odborné kvalifikace
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Zákon č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Zákon č. 111/1994 Sb.,  o silniční dopravě
Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

 

^zpět na obsah^

2/ Orgány města:

Základními orgány města podle zákona o obcích jsou:

Zastupitelstvo města

 • Podle zákona o obcích se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce, svolává ho a zpravidla řídí starosta.
 • O svolání může požádat i jedna třetina členů zastupitelstva města nebo hejtman kraje.
 • Návrhy na pořad jednání mohou členové zastupitelstva města, rada města a výbory zastupitelstva města.
 • O průběhu jednání zastupitelstva města se pořizuje zápis, který je následně u MěÚ přístupný k nahlédnutí.
 • Pravomoc zastupitelstva města je stanovena v § 84 a násl. zákona o obcích
 • Jednací řád zastupitelstva města (zde).
 • Volební řád zastupitelstva města (zde)
 • Zastupitelstvo města povinně zřizuje finanční a kontrolní výbor, jejich působnosti stanoví zákon o obcích v § 117 a násl.

Rada města

 • Výkonný orgán v oblasti samostatné působnosti, schází se podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.
 • Ze schůzí rady města se pořizuje zápis, který je u MěÚ k nahlédnutí členům zastupitelstva města.
 • Rada města může jako své poradní a iniciativní orgány zřizovat komise, které jí předkládají svá stanoviska a náměty.

Starosta

 • Zejména zastupuje město navenek, jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka MěÚ, odpovídá za včasné přezkoumání hospodaření města za uplynulý rok, může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech, může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města, rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti svěřených mu radou města, svolává a zpravidla řídí jednání zastupitelstva města a rady města, řídí činnost městské policie, plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními předpisy.
 • Postavení starosty upravuje zákon o obcích v § 103 a násl.

Městský úřad

 • V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, rozhoduje v případech určených zákonem o obcích.
 • Dále městský úřad vykonává přenesenou působnost.
 • Organizační struktura městského úřadu (zde).
 • Organizační řád městského úřadu (zde).

^zpět na obsah^

3/ Základní právní předpisy vydané městem:

Město může v rámci zákonného zmocnění vydávat vlastní právní předpisy – obecně závazné vyhlášky, které vydává zastupitelstvo města v samostatné působnosti a nařízení města, která vydává rada města v rámci přenesené působnosti.

Seznam platných právních předpisů města v úplném znění:

 

Seznam platných právních předpisů města v úplném znění:

2017-11 Nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
10/2017  OZV o nočním klidu
2017-09 Nařízení o zpoplatnění stání na parkovací ploše na ulici Boženy Němcové ve Slavkově u Brna
2017-08 Nařízení o zpoplatnění stání na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna
2017-07 Nařízení o zpoplatnění stání na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna
2017-02 OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Slavkov u Brna
2016-03 OZV o poplatku za komunální odpad vznikající na území města Slavkov u Brna
2015-04 OZV, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
 2015-03 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Slavkov u Brna
2014-06 Nařízení, kterým se vymezují úseky chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic
2013-01 Nařízení Tržní řád
2011-01 OZV o místních poplatcích
2010-04 OZV Požární řád města Slavkov u Brna
2007-05 OZV o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení
2007-03 OZV o zřízení městské policie
2004-05 OZV o zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku
2004-03 Nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov na období 2006-2015 v zařizovacím obvodu „Slavkov u Brna“
2001-35 OZV o závazných částech regulačního plánu zóny Koláčkova náměstí, kterou se vyhlašují regulativy územního rozvoje této zóny
1994-18 OZV o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Slavkov u Brna
Obecně závazné vyhlášky obcí: Číslo Zákonné zmocnění   Obsah
1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – § 29 odst. 1 písm. o)   požární řád obce
2. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – § 29 odst. 1 písm. o)   podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
3. zák. č. 186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů – § 12   omezení nebo zákaz některých hazardních her
4. zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – § 14 odst. 2   místní poplatky
5. zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů – § 1 odst. 1   zřízení a zrušení obecní policie
6. zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů – § 13b odst. 2   stanovení trvalého označování psů a evidence jejich chovatelů
7. zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů – § 24 odst. 2   stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů
8. zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů – § 4 odst. 1 písm. v)   osvobození orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů od daně z nemovitostí
9. zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů – § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. a) a b)   koeficienty daně ze stavebních
pozemků a daně ze staveb
10. zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů – § 12   místní koeficient daně z nemovitostí
11. zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů – § 17a odst. 1   osvobození nemovitostí dotčených živelní pohromou od daně z nemovitostí
12. zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů – § 21b odst. 1   zkoušky řidičů taxislužby
13. zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů – § 21b odst. 2   provozní řád stanoviště vozidel taxislužby
14. zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – § 33 odst. 2   stanovení cen stavebních pozemků v pozemkových mapách
15. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů – § 10 písm. a)   zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
16. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů – § 10 písm. b)   podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků
17. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů – § 10 písm. c)   udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochrana životního prostředí a zeleně, užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
       
       
19. zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 96   ochranná dezinsekce a deratizace
20. zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 17 odst. 2 a 4   systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem
21. zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – § 17a odst. 1   poplatek za komunální odpad
22. zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů – § 10a   systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
23. zák. č. 274/2001 Sb.,zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů –
§ 26 písm. b) a § 9 odst. 11
  náhradní zásobování vodou a náhradní odvádění odpadních vod
24. zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů –
§ 26 písm. b) a § 20 odst. 4
  úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
25. zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích   doba nočního klidu – § 5 odst. 6               
26. zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů – § 14 odst. 1   o stanovení zóny s omezením provozu motorových vozidel

^zpět na obsah^

4/ Základní přehled nemovitého majetku ve vlastnictví města Slavkov u Brna

Město Slavkov u Brna je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí:

Pozemky: (v příloze vyznačeny okrovou barvou) – mapa

 • orná půda: 1.073.518m2 (270 parcel)
 • zastavěná plocha a nádvoří: 78.607,08m2 (130 parcel)
 • ostatní plocha: 1.764.729,60m2 (1045 parcel)
 • vodní plocha: 220.108m2 (41 parcel)
 • trvalý travní porost: 154.340m2 (21 parcel)
 • lesní pozemek: 32.328m2 (7 parcel)
 • zahrada: 49.124m2 (143 parcel)
 • ovocný sad: 8.505m2 (5 parcel)
 • vinice: 1.403m2 (4 parcely)

Budovy:

 Byty:

 • 250 obecních bytů

Pravidla pro pronajímání bytů (zde).

^zpět na obsah^

5/ Pravidla hospodaření obcí

Město Slavkov u Brna, jako územně správní celek (ÚSC), podléhá řadě zákonů, které musí být při financování a vedení obcí dodrženy, jedny z nejdůležitějších jsou tyto následující:

Město Slavkov u Brna hospodaří na základě rozpočtu, což je finanční plán sestavený vždy na jeden kalendářní rok = rozpočtové období. Bývá sestavován na základě prognóz o disponibilních prostředcích na daný rok, podle očekávaného hospodářského růstu, rozpočtového výhledu, na základě uzavřených smluv a skutečného vývoje potřeb za minulá období.

Rozpočet je plán předpokládaných příjmů a výdajů. Příjmovou stránku rozpočtu tvoří zejména příjmy z daňových výnosů, které jsou přerozdělovány na základě rozpočtového určení daní, přijatých dotací a vlastních příjmů. Výše rozpočtových výdajů vychází především z uzavřených smluv, financování potřeb a výdajů nutných na provoz.

Rozpočet i jeho změny (tzv. rozpočtová opatření) jsou vždy projednávány v radě města (RM) a následně schvalovány v zastupitelstvu města (ZM). Stejným procesem prochází i kontrola hospodaření (vždy předkládáno po skončení čtvrtletí). Hospodaření obce (účetnictví, směrnice, inventarizace, veřejné zakázky aj. záležitosti) za celý předcházející rok podléhá přezkumu hospodaření. Pro město Slavkov u Brna vykonává tento proces externí auditor. Výsledky jsou poté zveřejněny a schváleny v ZM.

Hospodaření města Slavkov u Brna probíhá ve dvou liniích:

 • Hlavní činnost města Slavkov u Brna (HČ):
  • HČ se zabývá veřejnou správou, tzn. činností související s poskytováním veřejných služeb a řízením veřejných záležitostí,
  • HČ je dále rozdělena na činnosti státní správy a samosprávy,
  • v rámci této činnosti je sestavován hlavní rozpočet,
 • Vedlejší hospodářská činnost města Slavkov u Brna (VHČ):
  • jedná se o podnikatelskou činnost, kterou vykonává město Slavkov u Brna,
  • VHČ sestavuje plán nákladů a výnosů, na základě kterého hospodaří,
  • do plánu VHČ jsou zahrnuty veškeré ekonomické činnosti vykonávané obcí,
  • výnosy tvoří především příjmy z pronájmu a výroba a prodej tepla, náklady jsou potom ty na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů dle aktuálních potřeb.

Účetnictví obce zabezpečuje finanční odbor města Slavkov u Brna. Po skončení každého měsíce jsou veškerá účetní data sehrána (HČ + VHČ) a následně odeslána na Krajský úřad Jihomoravského kraje, kde jsou sesbíraná data za celý kraj postupně předána do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Stejným postupem jsou konsolidovány i účetní data za příspěvkové organizace zřízené jednotlivými ÚSC.

^zpět na obsah^

6/ Příspěvkové organizace a organizační složky zřízené městem Slavkov u Brna

Město Slavkov u Brna zřizuje příspěvkové organizace a organizační složky, na jejich financování se každoročně podílí poskytnutými příspěvky na provoz a jinými příspěvky dle aktuálních potřeb organizací. Hospodaření příspěvkových organizací a organizačních složek se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V současnosti má město Slavkov u Brna zřízeny tyto příspěvkové organizace:

 • Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace (zde),
 • Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace (zde),
 • Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace (zde),
 • Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace Tyršova 977 (zde),
 • Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace ( zde),
 • Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, příspěvková organizace (zde),
 • Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace (zde).

Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli čtvrtletně rozbory hospodaření, dále jsou schvalovány i rozpočty těchto PO.
Město Slavkov u Brna má zřízeny tyto organizační složky:

Finanční prostředky určené na financování potřeb těchto OS jsou zahrnuty v hlavním rozpočtu města Slavkov u Brna pod samostatnou položkou. Podrobný rozpočtový plán je schvalován RM.

^zpět na obsah^

7/ Základní informace o veřejných zakázkách

Problematika veřejných zakázek je upravena v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje zejména:

 • pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání,
 • povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících jejich zadání,
 • uveřejňování informací o veřejných zakázkách,
 • zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek,
 • informační systém o veřejných zakázkách.

Tento zákon obsahuje zákonný rámec, který je nutné při uzavírání smluv na předmět plnění veřejné zakázky dodržet. Jde o postup vedoucí k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, jemuž je nezbytné dostát při vynakládání zpravidla veřejných prostředků zadavateli na dodávky, zboží či stavební práce.
Těžiště právní úpravy spočívá ve vymezení jednotlivých druhů zadávacích řízení, postupech zadavatelů v nich, a ve stanovení podmínek jejich použití. Vzhledem k tomu, že povinnost zadávat veřejné zakázky se váže na osobu zadavatele, je klíčovým místem zákona vymezení osob, které jsou zadavateli (veřejným zadavatelem je dle ust. § 4, odst. 1 písm. d)  cit. zákona mimo jiné územně samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek), a které jsou tudíž povinny zadávat své zakázky v zadávacích řízeních. Obecně se dle tohoto zákona musí řídit veškeré organizace, které spravují veřejné prostředky. V našem případě se to týká i příspěvkových organizací.

Veřejné zakázky se dle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce.

Veřejné zakázky jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách členěny na:

Veřejné zakázky malého rozsahu:

Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000,- Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000,- Kč bez DPH.

Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu postupuje město podle vnitřní směrnice rady města (zde).

 

Veřejné zakázky podlimitní:

Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 001,- Kč bez DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 001,- Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu podle § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách

Veřejné zakázky nadlimitní:

Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, u níž v souladu s § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách je předpokládaná hodnota rovna nebo přesáhne finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie.

Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu postupuje město podle vnitřní směrnice rady města (zde).

Způsoby zadávání veřejných zakázek:

 • Zakázky malého rozsahu dle směrnice města o zadávání zakázek malého rozsahu
 • Dle zákona
 • Zjednodušení podlimitní řízení (služby dodávky do 5,5mil. Kč a stavby do 10mil. Kč)
 • Otevřené řízení
 • Užší řízení
 • Jednací řízení s uveřejněním
 • Jednací řízení bez uveřejnění
 • Soutěž o návrh
 • Koncesní řízení

^zpět na obsah^

Kontakty městského úřadu naleznete zde
Provozní dobu městského úřadu naleznete zde
.

Další potřebné informace najdete na našich webových stránkách www.slavkov.cz.